Privacy verklaring

Atalian B.V. en haar dochterondernemingen (hierna “wij”) hebben persoonlijke gegevens van u als medewerker/ster nodig om uw loon/salaris te kunnen betalen. Het gaat bijvoorbeeld om uw woonadres, uw geboortedatum en BSN nummer.

Wij verwerken uw persoonsgegevens: wij verzamelen, gebruiken en bewaren ze. Dit doen wij in overeenstemming met de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe dit gebeurt leggen wij hieronder aan u uit.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van:

Van wie en hoe ontvangen wij persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken van alle medewerkers/sters in elk geval deze persoonsgegevens:

Wij verwerken van contactpersonen van klanten en leveranciers in elk geval deze persoonsgegevens:

Wij verwerken van bezoekers aan de website gegevens die u achterlaat bij uw bezoek aan de website zoals uw IP-adres of afhankelijk van uw cookie-instellingen, geanonimiseerde, statistische gegevens.

Waarvoor en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens om de loon/salarisadministratie en de personeelsadministratie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn. Voor de verwerking van de persoonsgegevens van medewerkers zijn dit de volgende grondslagen:

Daarnaast kunnen persoonsgegevens individueel verwerkt worden op grond van:

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens
Als dat noodzakelijk is worden uw persoonsgegevens aan verschillende ontvangers verstrekt. Aan wie welke persoonsgegevens worden verstrekt hangt af van de situatie. Het kan gaan om:

De beveiliging van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn Dat vinden wij belangrijk. Wij treffen dan ook technische- en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Verder hebben wij zowel intern als met externe partijen afspraken gemaakt over vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens.

Uw rechten
Op grond van de wet heeft u rechten waarvan u gebruik kunt maken t.w.

Indien u van deze rechten gebruik wilt maken dan kunt u dat schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Na de wettelijke bewaartermijnen verwijderen wij de verzamelde persoonsgegevens.

• PRIVACY BELEID

De General Data Protection Regulation (GDPR) is een Europese verordening die in Nederland middels de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is geïmplementeerd. Met deze Europese verordening wordt de wetgeving van alle landen van de Europese Unie geharmoniseerd met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. De AVG is in werking getreden op 25 mei 2018.

Atalian B.V., onderdeel van de ATALIAN Group, draagt er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens volledig in overeenstemming met de vereisten vanuit de AVG is ingericht. Atalian B.V. is vastbesloten een sterke en duurzame relatie op te bouwen op basis van vertrouwen en wederzijdse belangen met haar klanten, leveranciers en partners.

Het in deze verklaring vastgelegde beleid beschrijft door Atalian B.V. aangegane verbintenissen als verwerkingsverantwoordelijke om de naleving van de AVG te waarborgen. Naast het in deze verklaring vastgelegde beleid, heeft Atalian een specifiek privacy statement waarin nader is vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor en op welke basis de persoonsgegevens worden verwerkt.

Atalian is onderdeel van de ATALIAN Group. Afhankelijk van het geval kan Atalian of de ATALIAN Group als verwerkingsverantwoordelijk zijn aangewezen.

Met dit beleid wenst Atalian respectievelijk de ATALIAN Group ook betrokken personen duidelijk te informeren over de manier waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

De verwerkte gegevens en de betrokken personen
De diensten van Atalian zijn bedoeld voor professionals en zijn in wezen niet bedoeld voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten of namens haar klanten. In het kader van haar activiteiten verwerkt Atalian dus enkel de professionele contactinformatie van haar contacten, waaronder klanten, leveranciers, partners en mogelijk prospects.

In het kader van haar activiteiten zorgt Atalian ervoor dat alleen gegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze worden verwerkt.

Doeleinden en rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking
De verwerkingen door Atalian zijn voor een expliciet legitiem en gedefinieerd doel, dat is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst, het naleven van een wettelijke of regelgevende verplichting of gerechtvaardigde belangen voor commerciële prospectie.

– Referenties en evaluaties van leveranciers
Atalian verwerkt de contactinformatie van de contactpersonen van haar leveranciers in het kader van de overeenkomsten die zijn aangegaan, en de toepasselijke voorwaarden, met als doel het verwijzen naar en evalueren van hun diensten. Daarnaast heeft Atalian een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de contactinformatie van potentiële leveranciers.

– Beheer van klanten en prospects
Atalian verwerkt de contactinformatie van de contactpersonen van haar klanten als onderdeel van de uitvoering van de overeenkomsten die met haar klanten zijn gesloten in het kader van het beheer van de commerciële relatie en het leveren van haar diensten, kwaliteitscontrole en rapportage, management van facturering, boekhouding en incasso’s indien van toepassing.

Atalian heeft ook een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de contactgegevens van haar klanten en prospects om hen commerciële informatie te sturen en, indien van toepassing, om hen uit te nodigen deel te nemen aan seminars en evenementen. Deze verwerking omvat, afhankelijk van de gevallen, contactgegevens die rechtstreeks zijn verzameld van de betrokken personen of zijn verzonden door derden.

– Contact via onze website
De informatie en gegevens verzameld door Atalian via onlinecontactformulieren op haar website worden verwerkt door Atalian om het verzoek te sturen naar de desbetreffende afdeling en om een ​​reactie daarop te geven aan de persoon die contact opnam met Atalian. Atalian heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze informatie.

– Sollicitaties
De informatie en gegevens verzameld door Atalian via sollicitatieformulieren op haar website worden verwerkt om de sollicitatie door te sturen naar leidinggevenden en/of de HR-afdeling en om een ​​antwoord te geven aan de persoon die heeft gesolliciteerd. Atalian heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze informatie.
Wanneer de verwerking wordt gedaan voor andere doeleinden dan die worden genoemd in dit beleid, worden de betrokken personen hier duidelijk van op de hoogte gebracht.

De ontvangers van gegevens
Atalian verwerkt de gegevens die worden verzameld met de grootste zorgvuldigheid. Alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn, worden aan derden doorgegeven voor verwerking.

Atalian kan worden verplicht om bepaalde gegevens aan overheidsinstanties te verstrekken wanneer zij daarom vragen, en in het kader van haar wettelijke en regelgevende verplichtingen. In dergelijke gevallen wordt alleen informatie waar specifiek om is verzocht, gecommuniceerd.

Atalian kan ook informatie verstrekken aan haar technische dienstverleners, partners, verzekeraars, auditoren of juridische entiteiten van de ATALIAN Group waarvan de tussenkomst strikt noodzakelijk is om een ​​van de bovengenoemde doelen te bereiken.

In haar relaties met haar onderaannemers in de zin van de AVG, staat Atalian ervoor in dat contractueel met deze onderaannemers is overeengekomen dat de gegevens verwerken zullen worden op een manier die de integriteit, vertrouwelijkheid en veiligheid ervan waarborgen.

Gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan die hierboven beschreven, tenzij er uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon is, wanneer dit vereist is.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens die door Atalian worden verzameld en verwerkt, worden bewaard gedurende een periode die strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van het doel waarvoor deze zijn verzameld.

Alle door Atalian verzamelde gegevens worden verwijderd na het behalen van het doel of in geanonimiseerde vorm bewaard.

Sommige gegevens worden gearchiveerd om te reageren op klachten en lopende geschillen en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en/of om te reageren op verzoeken van overheidsinstanties.

De duur van de archivering is beperkt tot de wettelijke verjaringstermijn.

Uitoefenen van rechten van betrokkenen
Alle betrokken personen hebben het recht op bezwaar, toegang tot, rectificatie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens binnen de voorwaarden en beperkingen die zijn vastgelegd door de AVG.

Personen kunnen deze rechten doen gelden door contact op te nemen met de Privacy Officer van Atalian. Personen die van deze rechten gebruik willen maken zal worden gevraagd hun identiteit aan te tonen door een identiteitsbewijs te tonen.

Eenieder kan zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit, binnen de voorwaarden die zijn vastgelegd in de AVG. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies en andere tracers
Een cookie is een stukje informatie dat op de computer of hardware van een internetgebruiker wordt opgeslagen door de server van de site die hij bezoekt. In een computer worden cookies beheerd door de webbrowser.

Bladeren op de website van Atalian of de ATALIAN Group kan leiden tot de installatie van cookies op de hardware van de gebruiker.
Het doel van de cookies is:

Atalian en de ATALIAN Group gebruiken een dienst om de bezoeken aan haar website te analyseren. Atalian en de ATALIAN-groep kunnen de informatie die in dergelijke cookies is opgeslagen, lezen tijdens toekomstige bezoeken door de internetgebruiker.

De gegevens met betrekking tot de cookies van de internetgebruikers worden vanaf de verzameling gedurende een periode van 13 maanden bewaard.

Sommige cookies worden door derden geïnstalleerd en zorgen ervoor dat de informatie op de site van Atalian en/of de ATALIAN Group wordt verzameld.

Internetgebruikers kunnen het opnemen van cookies blokkeren door hun browsers op een bepaalde manier te configureren. Met deze instellingen werken bepaalde functionaliteiten van de site mogelijk niet meer correct en Atalian en/of de ATALIAN Group kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Contact
Voor verwerkingen door de Atalian Group kunt u contact opnemen met onze Data Protection Representative per e-mail op dataprivacy@atalianworld.com en per post op het adres 111-113, quai Jules Guesde – 94400 VITRY SUR SEINE  (Frankrijk).
Voor verwerkingen door Atalian, kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer per e-mail op privacy@visschedijk.nl en per post op het adres Welbergweg 30, 7556 PE Hengelo.